Grunden i SpaceTime är att användare är medlem i minst en organisation. En organisation består av ett antal avdelningar som är hierarkiskt ordnade i 

ett organisationsträd, där översta avdelningen är organisationens huvudavdelning.


SpaceTime tillåter hierarkiska organisationer och där grunden är att varje organisation har en organisation-entitet som samlar saker som 

är gemensamt för hela organisationen: den består av organisation samt en huvudavdelning. Sedan har man möjlighet att 

bygga upp en avdelningsstruktur för att styra:

  • Ägandeskap av resurser
  • Administrera resurser
  • Styra access till resurser och tjänster
  • Delning av resor på avdelningsnivå
  • Få uppföljning och statistik på avdelningsnivå
  • Styra fakturering och bokföring

Det finns tre sätt att hantera hierarkiska entiteter i SpaceTime

  • Propagering nedåt i avdelningsstrukturen
  • Kontrollerat arv
  • Automatiskt arv

I alla fall så gäller värdena satta på en underavdelning över det som ärvs, detta ger en flexibilitet att sätta upp organisationer.Administrationsgränssnittet i SpaceTime är uppdelat i fyra huvuddelar: